Mínshùjì 15:39

39 Nǐmen peì daì zhè £¿ £¿ zǐ , hǎo jiào nǐmen kànjian jiù jìniàn zūnxíng Yēhéhuá yīqiè de mìnglìng , bú suícóng zìjǐ de xīnyì , yǎnmù xíng xié yín , xiàng nǐmen sùcháng yíyàng .