Mínshùjì 16:7

7 Míngrì , zaì Yēhéhuá miànqián , bǎ huǒ shèng zaì lú zhōng , bǎ xiāng fàng zaì qí shàng . Yēhéhuá jiǎnxuǎn shuí , shuí jiù wéi shèngjié . nǐmen zhè Lìwèi de zǐsūn shàn zì zhuān quán le .