Mínshùjì 16:5

5 Duì Kĕlā hé tā yī dǎng de rén shuō , dào le zǎochen , Yēhéhuá bì zhǐshì shuí shì shǔ tāde , shuí shì shèngjié de , jiù jiào shuí qīnjìn tā . tā suǒ jiǎnxuǎn de shì shuí , bì jiào shuí qīnjìn tā .