Mínshùjì 18:23

23 Wéidú Lìwèi rén yào bàn huì mù de shì , dāndāng zuìniè . zhè yào zuò nǐmen shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì . tāmen zaì Yǐsèliè rén zhōng bùkĕ yǒu chǎnyè .