Mínshùjì 18:24

24 Yīnwei Yǐsèliè rén zhōng chūchǎn de shí fèn ...zhīyī , jiù shì xiàn gĕi Yēhéhuá wéi jǔ jì de , wǒ yǐ cìgĕi Lìwèi rén wéi yè . suǒyǐ wǒ duì tāmen shuō , zaì Yǐsèliè rén zhōng bùkĕ yǒu chǎnyè .