Mínshùjì 18:26

26 Nǐ xiǎoyù Lìwèi rén shuō , nǐmen cóng Yǐsèliè rén zhōng suǒ qǔ de shí fèn ...zhīyī , jiù shì wǒ gĕi nǐmen wéi yè de , yào zaì cóng nà shí fèn ...zhīyī zhōng qǔ shí fèn ...zhīyī zuòwéi jǔ jì xiàn gĕi Yēhéhuá ,