Mínshùjì 19:12

12 Nà rén dào dì sān tiān yào yòng zhè chú wūhuì de shuǐ jiéjìng zìjǐ , dì qī tiān jiù jiéjìng le . tā ruò zaì dì sān tiān bú jiéjìng zìjǐ , dì qī tiān jiù bú jiéjìng le .