26 Zhè Xīshíbĕn shì yà Mólì wáng Xīhóng de jīngchéng . Xīhóng céng yǔ Móyē de xiān wáng zhēng zhàn , cóng tā shǒu zhōng duó qǔ le quán dì , zhídào Yànèn hé .