28 Yīnwei yǒu huǒ cóng Xīshíbĕn fāchū , yǒu huǒyàn chūyú Xīhóng de chéng , shāo jìn Móyē de yà Ěr hé Yànèn hé qiū tán de jìsī ( jìsī yuánwén zuò zhǔ ) .