Mínshùjì 22:37

37 Bā lè duì Bālán shuō , wǒ bú shì jí jí dì dǎfa rén dào nǐ nàli qù zhào nǐ ma , nǐ wèihé bú dào wǒ zhèlǐ lái ne , wǒ qǐbù néng shǐ nǐ de zūnróng ma ,