Mínshùjì 25:5

5 Yúshì Móxī fēnfu Yǐsèliè de shĕnpàn guān shuō , fán shǔ nǐmen de rén , yǒu yǔ bā lì pí Ěr lián hé de , nǐmen gèrén yào bǎ tāmen shā le .