Mínshùjì 26:62

62 Lìwèi rén zhōng , fán yī gè yuè yǐwaì , beì shǔ de nán dīng , gōng yǒu èr wàn sān qiā . tāmen bĕnlái méiyǒu shǔ zaì Yǐsèliè rén zhōng . yīnwei zaì Yǐsèliè rén zhōng , méiyǒu fèn gĕi tāmen chǎnyè .