Mínshùjì 29:6

6 Zhèxie shì zaì yuè shuò de Fánjì hé tóng xiàn de sù jì , bìng cháng xiàn de Fánjì yǔ tóng xiàn de sù jì , yǐjí shāo lì tóng xiàn de diàn jì yǐwaì , dōu zuòwéi xīnxiāng de huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá .