Mínshùjì 32:13

13 Yēhéhuá de nùqì xiàng Yǐsèliè rén fā zuò , shǐ tāmen zaì kuàngyĕ piāoliú sì shí nián , dĕng dào zaì Yēhéhuá yǎnqián xíng è de nà yídaì rén dōu xiāomiè le .