Mínshùjì 32:11

11 Fán cóng Āijí shàng lái , èr shí suì yǐwaì de rén duàn bùdé kànjian wǒ duì Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì yīngxǔ zhī dì , yīnwei tāmen méiyǒu zhuān xīn gēn cóng wǒ .