17 Wǒmen zìjǐ yào daì bīngqì xíng zaì Yǐsèliè rén de qiántou , hǎo bǎ tāmen lǐng dào tāmende dìfang . dàn wǒmen de fùrén háizi , yīn zhè dì jūmín de yuángù , yào zhù zaì jiāngù de chéng neì .