19 Wǒmen bú hé tāmen zaì Yuēdànhé nàbiān yī daì zhī dì tóng shòu chǎnyè , yīnwei wǒmen de chǎnyè shì zuò luò zaì Yuēdànhé dōngbiān zhèlǐ .