Mínshùjì 32:33

33 Móxī jiàng yà Mólì wáng Xīhóng de guó hé Bāshān wáng Ě de guó , lián nà dì hé zhōuwéi de chéngyì , dōu gĕi le Jiādé zǐsūn hé Liúbiàn zǐsūn , bìng Yūesè de érzi Mǎnáxī bàn gè zhīpaì .