Mínshùjì 32:32

32 Wǒmen yào daì bīngqì , zaì Yēhéhuá miànqián guō qù , jìnrù Jiānán dì , zhǐshì Yuēdànhé zhèbiān , wǒmen suǒ de wéi yè zhī dì réng guī wǒmen .