Mínshùjì 32:9

9 Tāmen shàng Yǐshí gè yù , qù kuītàn nà dì huí lái de shíhou , shǐ Yǐsèliè rén huīxīn sàng dǎn , bú jìnrù Yēhéhuá suǒ cìgĕi tāmende dì .