Mínshùjì 6:17

17 Yĕ yào bǎ nà zhǐ gōng yáng hé nà kuāng wú jiào bǐng xiàn gĕi Yēhéhuá zuò píngān jì , yòu yào jiàng tóng xiàn de sù jì hé diàn jì xiànshang .