Mínshùjì 6:7

7 Tāde fùmǔ huò shì dìxiōng zǐ meì sǐ le de shíhou , tā bùkĕ yīn tāmen shǐ zìjǐ bù jiéjìng , yīnwei nà lí sú guī shén de píngjù shì zaì tā tóu shàng .