Mínshùjì 6:5

5 Zaì tā yīqiè xǔyuàn lí sú de rìzi , bùkĕ yòng tì tóu dāo tì tóu , yào yóu fā liǔ cháng cháng le . tā yào shèngjié , zhídào lí sú guī Yēhéhuá de rìzi mǎn le .