Mínshùjì 7:83

83 Liǎng zhǐ gōngniú , wǔ zhǐ gōng miányáng , wǔ zhǐ gōng shānyáng , wǔ zhǐ yī suì de gōng yánggāo zuò píngān jì . zhè shì yǐ nán érzi yà Xīlā de gōngwù .