Mínshùjì 7:84

84 Yòng gāo mā tán de rìzi , Yǐsèliè de zhòng shǒulǐng wéi xíng xiàn tán zhī lǐ suǒ xiàn de shì , yín pánzi shí èr gè , yín wǎn shí èr gè , jīn yú shí èr gè .