Mínshùjì 7:85

85 Mĕi pánzi zhòng yī bǎi sān shí Shĕkèlè , mĕi wǎn zhòng qī shí Shĕkèlè . yīqiè qìmǐn de yínzi , àn shèng suǒ de píng , gōng yǒu èr qiā sì bǎi Shĕkèlè .