Mínshùjì 9:10

10 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , nǐmen hé nǐmen hòudaì zhōng , ruò yǒu rén yīn sǐ shī ér bú jiéjìng , huò zaì yuǎnfāng xíng lù , hái yào xiàng Yēhéhuá shǒu Yúyuèjié .