Mínshùjì 9:11

11 Tāmen yào zaì èr yuè shí sì rì huánghūn de shíhou , shǒu Yúyuèjié . yào yòng wú jiào bǐng yǔ kǔ caì , hé Yúyuèjié de yánggāo tóng chī .