17 Yúncai jǐshí cóng zhàngmù shōu shàng qù , Yǐsèliè rén jiù jǐshí qǐ xíng . yúncai zaì nǎli tíng zhù , Yǐsèliè rén jiù zaì nàli ān yíng .