18 Yǐsèliè rén zūn Yēhéhuá de fēnfu qǐ xíng , yĕ zūn Yēhéhuá de fēnfu ān yíng . yúncai zaì zhàngmù shàng tíng zhù jǐshí , tāmen jiù zhù yíng jǐshí .