17 Qídǎo de shíhou , wèi chēngxiè lǐng shǒu de shì Mǐjiā de érzi Mǎtāní. Mǐjiā shì Sǎdǐ de érzi . Sǎdǐ shì Yàsà de érzi . yòu yǒu Mǎtānídìxiōng zhōng de Bábùjiā wèi fù . hái yǒu Shāmǔyà de érzi yē dà . Shāmǔyà shì Jiālá de érzi . Jiālá shì Yédùdùn de érzi .