Níxīmǐjì 12:31

31 Wǒ daì Yóudà de shǒulǐng shang chéng , shǐ chēngxiè de rén fēn wèi liǎng dà duì , páiliè ér xíng . dì yī duì zaì chéng shang wǎng yòubiān xiàng fèn chǎng mén xíng zǒu .
Do Not Sell My Info (CA only)