18 Cóng qián nǐmen lièzǔ qǐbù shì zhèyàng xíng , yǐzhì wǒmen shén shǐ yīqiè zāihuò líndào wǒmen , hé zhè chéng ma ? xiànzaì nǐmen hái fàn ānxīrì , shǐ fèn nù yuèfā líndào Yǐsèliè .