2 Yīnwei tāmen méiyǒu ná shíwù , hé shuǐ lái yíngjiē Yǐsèliè rén , qiĕ gù le Bālán zhòuzǔ tāmen , dàn wǒmen de shén shǐ nà zhòuzǔ biàn wèi zhùfú .