5 Wǒmen de shēntǐ yǔ wǒmen dìxiōng de shēntǐ yíyàng . wǒmen de érnǚ yǔ tāmende érnǚ yìbān . xiànzaì wǒmen jiāngyào shǐ érnǚ zuò rén de pú bì , wǒmen de nǚér yǐ yǒu wèi bì de . wǒmen bìng wúlì zhĕngjiù , yīnwei wǒmen de tiándì , pútaóyuán yǐjing guī le biérén .