16 Wǒmen yīqiè chóudí , sìwéi de waìbāngrén tīngjian le biàn jùpà , chóu méi bù zhǎn . yīnwei jiàn zhè gōngzuò wánchéng shì chū hū wǒmen de shén .