7 Shènglíng xiàng zhòng jiàohuì suǒ shuō de huà , fán yǒu ĕr de , jiù yīngdāng tīng . déshèng de , wǒ bì jiàng shén lè yuán zhòng shēngmìng shù de guǒzi cìgĕi tā chī .