2 Yīnwei wǒ bì jùjí wàn guó yǔ Yēlùsǎlĕng zhēng zhàn . chéng bì beì gōng qǔ , fángwū beì qiǎngduó fùnǚ beì diànwū , chéng zhōng de mín yī bàn beìlǔ qù , shèngxia de mín , réng zaì chéng zhōng , bù zhì jiǎnchú .