6 Yēhéhuá shuō , wǒ cóng qián fēnsàn nǐmen zaì tiān de sìfāng . ( yuánwén zuò yóu rú tiān de sì fēng ) , xiànzaì nǐmen yào cóng bĕi fāng zhī dì taó huí . zhè shì Yēhéhuá shuō de .