Sāmǔĕrjìshàng 13:12

12 Suǒyǐ wǒ xīnli shuō , kǒngpà wǒ méiyǒu dǎogào Yēhéhuá . Fēilìshì rén xià dào Jíjiǎ gōngjī wǒ , wǒ jiù miǎnqiǎng xiànshang Fánjì .