Sāmǔĕrjìshàng 13:13

13 Sǎmǔĕr duì Sǎoluó shuō , nǐ zuò le hú tú shì le , méiyǒu zūnshǒu Yēhéhuá nǐ shén suǒ fēnfu nǐde mìnglìng . ruò zūnshǒu , Yēhéhuá bì zaì Yǐsèliè zhōng jiān lì nǐde wáng wèi , zhídào yǒngyuǎn .