Sāmǔĕrjìshàng 14:40

40 Sǎoluó jiù duì Yǐsèliè zhòngrén shuō , nǐmen zhàn zaì yī bian , wǒ yǔ wǒ érzi Yuēnádān yĕ zhàn zaì yī bian . bǎixìng duì Sǎoluó shuō , nǐ kàn zĕnyàng hǎo jiù qù xíng ba .