15 Sǎoluó shuō , zhè shì bǎixìng cóng Yàmǎlì rén nàli daì lái de . yīnwei tāmen aìxī shàng hǎo de niú yáng , yào xiàn yǔ Yēhéhuá nǐde shén . qíyú de , wǒmen dōu miè jǐn le .