23 Yǔ tāmen shuōhuà de shíhou , nà tǎo zhàn de , jiù shì shǔ Jiātè de Fēilìshì rén gē Lìyà , cóng Fēilìshì duì zhōng chūlai , shuō cóng qián suǒ shuō de huà . Dàwèi dōu tīngjian le .