Sāmǔĕrjìshàng 17:36

36 Nǐ púrén céng dá sǐ shīzi hé xióng , zhè wèi shòu gēlǐ de Fēilìshì rén xiàng yǒngshēng shén de jūnduì mà zhèn , yĕ bì xiàng shīzi hé xióng yìbān .