46 Jīnrì Yēhéhuá bìjiāng nǐ jiāo zaì wǒ shǒu lǐ . wǒ bì shā nǐ , zhǎn nǐde tóu , yòu jiāng Fēilìshì jūn bīng de shī shǒu gĕi kōng zhong de fēiniǎo , dì shàng de yĕshòu chī , shǐ pǔ tiān xià de rén dōu zhīdào Yǐsèliè zhōng yǒu shén .