5 Tā pīn méng shā nà Fēilìshì rén , Yēhéhuá wèi Yǐsèliè zhòngrén dà xíng zhĕngjiù . nàshí nǐ kànjian , shén shì huānxǐ , xiànzaì wèihé wú gù yào shā Dàwèi , liú wúgū rén de xuè , zìjǐ qǔ zuì ne .