Sāmǔĕrjìshàng 20:2

2 Yuēnádān huídá shuō , duàn rán bú shì . nǐ bì bù zhì sǐ . wǒ fù zuò shì , wúlùn dà xiǎo , méiyǒu bù jiào wǒ zhīdào de . zĕnme dú yǒu zhè shì yǐnmán wǒ ne . jué bù rúcǐ .