3 Dàwèi yòu qǐshì shuō , nǐ fùqin zhún zhī wǒ zaì nǐ yǎnqián méng ēn . tā xīnli shuō , bù rú bú jiào Yuēnádān zhīdào , kǒngpà tā chóu fán . wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá , yòu gǎn zaì nǐ miànqián qǐshì , wǒ lí sǐ bú guō yī bù .