17 Wáng jiù fēnfu zuǒyòu de shì wèi shuō , nǐmen qù shā Yēhéhuá de jìsī . yīnwei tāmen bāngzhu Dàwèi , yòu zhīdào Dàwèi taópǎo , jìng méiyǒu gàosu wǒ . Sǎoluó de chén zǐ què bù kĕn shēnshǒu shā Yēhéhuá de jìsī .